Καλώς Ήρθατε στη

Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων

 

<<Τεκμηρίωση, Αξιοποίηση και Ανάδειξη των Συλλογών της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων>>

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <<Κοινωνία της Πληροφορίας>>

¶ξονας 1: Παιδεία - Πολιτισμός

Μέτρο 1.3: <<Τεκμηρίωση, Αξιοποίηση και Ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού>>

 

Προϋπολογισμός: 2.160.103,90

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από εθνικούς πόρους.

 

Το έργο αναπτύχθηκε μέσω δύο υποέργων:

Υποέργο 1: <<Συλλογή, Επιστημονική Καταγραφή, Κωδικοποίηση και Τεκμηρίωση των συλλογών της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων>>

Υλοποιήθηκε με ίδια μέσα.

Υποέργο 2: <<Τεκμηρίωση, Αξιοποίηση και Ανάδειξη των Συλλογών της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων>>.

Υλοποιήθηκε από την κοινοπραξία εταιρειών GLOBO TECHNOLOGIES AE, UNISYSTEMS AEE και AMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΠΕ.

 

Τον αρχικό σχεδιασμό σε επίπεδο τεχνικού δελτίου έργου, την ένταξη του έργου, την προκήρυξη και τέλος τη διαχείριση και την επίβλεψη της υλοποίησης, ανέλαβε η Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες της Βουλής ως Τελικού Δικαιούχου.

 

http://yeep.parliament.gr

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ταυτότητα        του έργου